Move About offentliggör avsikt att noteras på Nasdaq First North Growth Market och genomföra en unitemission i anslutning till noteringen

linusPress Releases, Regulatory

Styrelsen i Move About Group AB (“Move About” eller “Bolaget”) offentliggör idag sin avsikt att genomföra en notering av Bolagets aktier och teckningsoptioner av serie TO1 på Nasdaq First North Growth Market (“Nasdaq First North”) i Stockholm. I anslutning till noteringen genomför Bolaget en unitemission om 4 800 000 units, motsvarande cirka 45,1 MSEK före emissionskostnader, där varje unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO1 (“Erbjudandet”). För att täcka eventuell övertilldelning och för att möjliggöra stabiliseringsåtgärder i samband med Erbjudandet har Move About åtagit sig att erbjuda upp till ytterligare 720 000 units, motsvarande 15 procent av det totala antalet units i Erbjudandet (“Övertilldelningsoptionen”). För det fall Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo kommer Move About att tillföras ytterligare cirka 6,8 MSEK.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, HONGKONG, JAPAN, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, SCHWEIZ ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING INTE SKULLE VARA FÖRENLIGT MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Fullständiga villkor för Erbjudandet finns tillgängliga i det prospekt som förväntas offentliggöras idag den 1 februari 2022, och som kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida, www.moveaboutgroup.com och på Mangold Fondkommission AB:s hemsida, www.mangold.se.

Nasdaq Stockholm AB har godkänt Move Abouts ansökan om upptagande till handel av aktier och teckningsoptioner på Nasdaq First North under förutsättning att Bolaget uppfyller sedvanliga villkor i Nasdaq First Norths regelverk (såsom spridningskravet avseende Bolagets aktier och teckningsoptioner) senast första dag för handel i Bolagets aktie, vilken beräknas infalla den 23 februari 2022.

Om Move About Group AB

Move About erbjuder app-baserade, miljövänliga och kostnadseffektiva mobilitetslösningar till såväl privatpersoner som företag, kommuner och organisationer. Bolaget har utvecklat och äger alla immateriella rättigheter till sin molnbaserade greentech plattform som ger digital tillgång till elbilar, elcyklar, taxi, tunnelbana och parkering via en och samma app - dygnet runt. Varje kilometer som användaren reser med elbilarna genom plattformen reducerar CO2 utsläpp.

Bolagets omfattande mobilitetslösning bygger på Move About-appen som ger användaren tillgång till Bolagets pooler av elbilar, elcyklar och elscootrar. Move About hjälper även företag, kommuner och organisationer att optimera sina fordonsflottor genom att skräddarsy mobilitetslösningar efter behov.

Move About grundades i Oslo, Norge år 2007 och har idag över 58 500 användare på sin plattform och över 730 elbilar i sin fordonsflotta med närvaro i Sverige, Norge och Tyskland.

VD, Morten von Krogh kommenterar

"Move About är redan nu ledande i Norden inom grön mobilitet. Våra 15 års erfarenhet inom delning av elbilar ger oss en unik kompetens som vi nu skall kapitalisera på. Europa, och i synnerhet Tyskland ser mot Norden för sin omställning mot reducerade CO2-utsläpp i transportsektorn. Vi är redo att bidra till denna omställning - och bli ledande i Europa också!"

Bakgrund och motiv för Erbjudandet

Bolaget bedömer att marknaden för mobilitet kommer att se en ökande tillväxt under de kommande åren. En miljövänlig omställning, tillsammans med ökande regleringar och lagstiftningar med gröna agendor är en viktig del i denna utveckling. Efter många år av utveckling och effektivisering av sin molnbaserade delningsplattform är Bolaget nu redo att accelerera och skala upp verksamheten.

Syftet med noteringen av Move About är att ytterligare säkra sin position som en ledande leverantör av mobilitet i Norden och att bli marknadsledande även på det europeiska fastlandet. Detta mål ska uppnås genom strategiska förvärv av bolag där Move Abouts lönsamma affärsmodell implementeras tillsammans med aktiv användning av digital marknadsföring. Bolaget förvärvade under juni 2021 det tyska elbilspoolföretaget Mobileeee, vilket öppnade upp exponering mot den tyska marknaden.

Bolaget avser att använda nettolikviden till följande ändamål:

 • Återbetalning av kortfristig lånefinansiering (30 procent av Erbjudandet)
 • Förvärvsaktiviteter med fokus på expansion på det europeiska fastlandet (30 procent av Erbjudandet)
 • Stärka organisationen, främst genom investeringar i utvecklingsavdelning och kundservice (20 procent av Erbjudandet)
 • Digital marknadsföring, främst genom sociala medier i samband med planerad expansion till nya städer (20 procent av Erbjudandet)

Erbjudandet i korthet

 • Erbjudandet innefattar en emission av högst 4 800 000 units, vardera bestående av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO1. Erbjudandet kommer att riktas till institutionella investerare och allmänheten i Sverige, Norge och Finland och motsvarar, före utnyttjande av teckningsoptionerna, en total emissionslikvid om cirka 45,1 MSEK före emissionskostnader.
 • För att täcka en eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet har Move About åtagit sig att erbjuda upp till 720 000 ytterligare units, motsvarande 15 procent av det totala antalet units i Erbjudandet. För det fall Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo kommer Move About att tillföras ytterligare cirka 6,8 MSEK.
 • Teckningskursen i Erbjudandet är 9,40 SEK per unit, vilket motsvarar 9,40 SEK per aktie då teckningsoptionerna erhålls vederlagsfritt. Detta motsvarar en pre-money-värdering av Bolaget om cirka 189 MSEK.
 • Teckningsperioden för Erbjudandet löper från och med den 2 februari till och med den 15 februari 2022.
 • Bolaget har på förhand säkerställt cirka 23,2 procent av Erbjudandet genom lån från bland annat större aktieägare och medlemmar från styrelse och ledning, som tillsammans med upplupen ränta avses kvittas mot units. Ytterligare teckningsåtaganden motsvarande cirka 46,8 procent av Erbjudandet har erhållits från både befintliga aktieägare och medlemmar i styrelse och ledning samt ett antal nya externa investerare. Bolaget har således erhållit teckningsåtaganden om totalt cirka 70 procent av Erbjudandet.
 • Aktieägare, styrelseledamöter och personer ur ledningen, vars aktieinnehav tillsammans uppgår till cirka 92 procent av antalet aktier och röster före Erbjudandet, och cirka 74 procent av antalet aktier och röster efter Erbjudandet, har ingått lock-up åtaganden under en period om 12 månader.
 • En (1) teckningsoption av serie TO1 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget under perioden från och med den 26 september 2022 till och med den 7 oktober 2022. Teckningskursen för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO1 ska uppgå till 70 procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 9 september 2022 till och med den 22 september 2022. Teckningskursen kan inte fastställas lägre än kvotvärdet eller högre än 11,75 SEK. Bolaget kan maximalt tillföras cirka 56,4 MSEK genom nyttjande av teckningsoptioner av serie TO1. För det fall teckningsoptionerna i Övertilldelningsoptionen nyttjas till fullo kommer Move About maximalt tillföras ytterligare cirka 8,5 MSEK.
 • Första dag för handel i Bolagets aktier förväntas vara den 23 februari 2022 och kortnamnet för Bolagets aktier kommer att vara "MOV".
 • Första dag för handel i Bolagets teckningsoptioner av serie TO1 förväntas vara den 3 mars 2022 och kortnamnet för Bolagets teckningsoptioner kommer att vara "MOV TO1".

Preliminär tidsplan

Teckningsperiod: 2 februari - 15 februari 2022

Offentliggörande av utfall: 17 februari 2022

Likviddag: 21 februari 2022

Första dag för handel i Bolagets aktie: 23 februari 2022

Anmälan

Anmälan om teckning av units i Erbjudandet ska ske genom:

 • Elektronisk teckning med Bank-ID på Mangold Fondkommission AB:s webbplats, www.mangold.se.
 • Anmälningssedel som under teckningsperioden finns tillgänglig på Move Abouts webbplats, www.moveaboutgroup.com samt på Mangold Fondkommission AB:s webbplats, www.mangold.se.

Stabiliseringsåtgärder

I samband med Erbjudandet kommer Mangold Fondkommission AB att fungera som stabiliseringsmanager och kan genomföra transaktioner för att hålla marknadspriset för aktierna på en nivå över den som annars skulle kunna råda på den öppna marknaden. Teckningsoptionerna kommer dock inte i något fall att bli föremål för några stabiliseringsåtgärder. Sådana stabiliseringstransaktioner kan genomföras på Nasdaq First North, på OTC-marknaden eller på annat sätt, när som helst under perioden som börjar första dag för handel i Bolagets aktier på Nasdaq First North och slutar senast 30 kalenderdagar därefter.

Stabiliseringsmanagern har ingen skyldighet att vidta några stabiliseringsåtgärder och det finns ingen garanti för att stabiliseringsåtgärder kommer att vidtas. Under inga omständigheter kommer transaktioner att genomföras till ett pris som är högre än det som anges i Erbjudandet.

Stabiliseringsmanagern kan komma att utnyttja Övertilldelningsoptionen och övertilldela aktier i syfte att underlätta genomförande av stabiliseringstransaktioner. Stabiliseringstransaktionerna, om påbörjade, kan vidare komma att avbrytas när som helst utan förvarning och kommer oavsett att avslutas senast vid slutet av den tidigare nämnda 30-dagarsperioden. Senast vid slutet av den sjunde handelsdagen efter att stabiliseringstransaktioner utförts ska stabiliseringsmanagern offentliggöra att stabiliseringstransaktioner genomförts, i enlighet med artikel 5(4) i EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014 och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052. Inom en vecka efter slutet av stabiliseringsperioden kommer stabiliseringsmanagern att offentliggöra huruvida stabilisering utfördes eller inte, det datum då stabilisering inleddes, det datum då stabilisering senast genomfördes, samt det prisintervall inom vilket stabiliseringen genomfördes för vart och ett av de datum då stabiliseringstransaktioner genomfördes, att offentliggöra huruvida stabilisering utfördes eller inte, det datum då stabilisering inleddes, det datum då stabilisering senast genomfördes, samt det prisintervall inom vilket stabiliseringen genomfördes för vart och ett av de datum då stabiliseringstransaktioner genomfördes.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå är legal rådgivare till Bolaget i samband med Erbjudandet.
För ytterligare information

Morten von Krogh, VD Move About

E-post: morten.von.krogh@moveaboutgroup.com

Tel: +47 971 94 931

Certified Adviser

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer
08-5030 1550 och på e-post ca@mangold.se.

Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 1 februari 2022 kl 10.00 CET.

Följande dokument finns att hämta från beQuoted

Viktig information

Detta pressmeddelande är inte och utgör inte del av ett erbjudande om att sälja, eller en anfordran om att lämna ett erbjudande att köpa eller förvärva, aktier eller andra värdepapper i Bolaget.

Kopior av detta pressmeddelande görs inte och får inte distribueras eller på annat vis skickas till USA, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder.

De värdepapper som beskrivs i detta pressmeddelande har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från registrering enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Bolaget avser inte att registrera någon del av erbjudandet i USA eller erbjuda allmänheten i USA att förvärva värdepapperna.

Ett eventuellt erbjudande av de värdepapper som omnämns i denna kommunikation kommer att lämnas genom ett EU-tillväxtprospekt. Denna kommunikation utgör inte ett prospekt enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 ("Prospektförordningen"). Investerare bör inte investera i de värdepapper som beskrivs i detta meddelande med stöd av annat än informationen i tidigare nämnda prospekt.

I EES-medlemsländerna, förutom Sverige, Norge och Finland, är denna kommunikation endast avsedd för och riktad till kvalificerade investerare inom medlemsstaten på det sätt som avses i Prospektförordningen, det vill säga enbart till investerare som kan vara mottagare av ett eventuellt erbjudande utan att ett prospekt registreras i medlemsstaten.

Frågor som diskuteras i detta pressmeddelande kan innehålla uttalanden som är framåtriktade. Framåtriktad information är alla uttalanden som inte hänför sig till historiska fakta och händelser samt sådana uttalanden som är hänförliga till framtiden och som exempelvis innehåller uttryck som "anser", "uppskattar", "förväntar", "väntar", "antar", "förutser", "avser", "kan", "kommer", "ska", "bör", "enligt uppskattning", "är av uppfattningen", "får", "planerar", "fortsätter", "potentiell", "beräknar", "prognostiserar", "såvitt man känner till" eller liknande uttryck. Detta gäller särskilt uttalanden som avser framtida resultat, finansiell ställning, kassaflöde, planer och förväntningar på Bolagets verksamhet och ledning, framtida tillväxt och lönsamhet och allmän ekonomisk och regulatorisk omgivning samt andra omständigheter som påverkar Bolaget, varav många i sin tur är baserade på ytterligare antaganden, såsom att inga förändringar i befintliga politiska, rättsliga, skattemässiga, marknadsmässiga eller ekonomiska förhållanden eller i tillämplig lagstiftning inträffar (inklusive, men inte begränsat till, redovisningsprinciper, redovisningsmetoder och skattepolicyer), vilka var för sig eller tillsammans skulle kunna vara av betydelse för Bolagets resultat eller dess förmåga att driva sin verksamhet. Även om Bolaget bedömer att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är dessa i sig föremål för betydande kända och okända risker, osäkerheter, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutse och som kan ligga utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer kan medföra att faktiska händelser skiljer sig väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller antyds i sådana framåtriktade uttalanden.

Potentiella investerare ska därför inte fästa otillbörlig tilltro vid den framåtriktade informationen häri, och potentiella investerare uppmanas starkt att läsa de delar i EU-tillväxtprospektet som inkluderar en mer detaljerad beskrivning av faktorer som kan ha en inverkan på Bolagets verksamhet och den marknad varpå Bolaget bedriver sin verksamhet.

Informationen, ståndpunkterna och de framåtriktade uttalandena som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart per dagen för detta pressmeddelande, och kan komma att ändras utan att det meddelas.