Företrädesemission 2023

BAKGRUND OCH MOTIV
Move About ser tack vare fortsatt utveckling av bolagets tjänster och en tillväxt i linje med utlagd strategi tillsammans med kostnadseffektiviseringar goda möjligheter för fortsatt uppfyllnad av bolagets målsättningar. För att fortsätta att dra nytta av de positiva marknadstrender som bolaget ser ställs krav på förstärk­ning av bolagets balansräkning i syfte att växa fordonsflottan med ökade leasingramar.

Move About har därmed beslutat att genomföra en företrädesemission av units om cirka 35,1 MSEK. Motivet för erbjudandet ligger i linje med Move Abouts mål att ytterligare säkra sin position som leverantör av verkligt hållbara persontransporter i Norden och att fortsätta dra nytta av den växande marknaden i Europa, med fokus på den tyskspråkiga marknaden. Målsättningen är att driften i Bolaget, genom ökat utnyttjande av de stora investeringar i kapacitet som tillfördes under 2021 och början på 2022 i kombination med bolagets effektiviseringsprogram, ska vara självfinansierad 2023. Företrädesemissionen ska skapa en finansiell grund, med lägre skuldsättning, i syfte att utveckla Bolagets verksamhet med ett fokus på lönsam tillväxt.

Likviden från företrädesemissionen samt likvid från utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO2 skall främst användas för:

  • Förstärkning av bolagets rörelsekapital
  • Återbetalning av kortfristig lånefinansiering
  • Stärka organisationen, främst genom investeringar i utvecklingsavdelning och kundservice
  • Utöka utbud av elbilar och infrastruktur
  • Förvärvsaktiviteter med fokus på expansion på det europeis­ka fastlandet

UTFALL I FÖRETRÄDESEMISSIONEN
Företrädesemissionen avslutades den 15 februari 2023 och har tecknats till totalt cirka 90,0 procent varav cirka 56,1 procent tecknades med stöd av uniträtter och cirka 33,9 procent tecknades utan stöd av uniträtter. 3 803 549 units, motsvarande cirka 4,9 MSEK, tecknades via kvittning av förbetalda teckningsförbindelser och 4 046 160 units, motsvarande cirka 5,3 MSEK, tecknades via kvittning av fordran. Sammanlagt tecknades 7 849 709 units, motsvarande cirka 10,2 MSEK, via kvittning. Företrädesemissionen kommer således tillföra Bolaget cirka 31,6 MSEK, varav cirka 21,4 MSEK kontant och cirka 10,2 MSEK via kvittning, före emissionskostnader.

  • Kommentar från Olof Jonasson, VD Move About Group AB:
    "Jag vill rikta ett stort tack till både befintliga och nya aktieägare som ger oss fortsatt förtroende genom deltagande i företrädesemissionen. Med emissionslikviden ser vi nu fram emot att fortsätta vår omställning till lönsam tillväxt och intensifiera arbetet med att bedriva vår kärnaffär mer effektivt för att generera en väsentligt högre avkastning på våra elbilspooler och för bolaget i stort.”
Erbjudandet i korthet
Teckningsperiod
1 februari 2023 – 15 februari 2023 (notera att vissa förvaltare stänger anmälan för teckning vid ett tidigare datum).
Handel med uniträtter
1 februari 2023 – 10 februari 2023.
Teckning med företrädesrätt
Samtliga befintliga aktieägare erhöll en (1) uniträtt för varje en (1) aktie som ägdes på avstämningsdagen den 30 januari 2023. En (1) uniträtt ger rätten till att teckna en (1) unit. En (1) unit består av två (2) nyemitterade aktier och en (1) teckningsoption av serie TO2.
Teckningskurs
Teckningskursen är 1,30 SEK per unit, motsvarande 0,65 SEK per aktie då teckningsoptionerna erhålls vederlagsfritt.
Emissionslikvid
Vid full teckning i företrädesemissionen tillförs bolaget 35,1 MSEK före emissionskostnader och vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner som erbjuds inom ramen för företrädesemissionen kan bolaget komma att tillföras ytterligare högst 21,9 MSEK.
Tecknings- och garantiåtaganden
Företrädesemissionen omfattas till 70 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Varav representanter från styrelse och ledning har ingått teckningsförbindelser om cirka 5,4 MSEK motsvarande cirka 15,2 procent av den totala emissionslikviden.
Teckningsoptioner av serie TO2
Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget från och med 4 september till 15 september 2023. Teckningskursen vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna uppgår till 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie från och med 21 augusti till och med 1 september 2023, dock lägst aktiens kvotvärde och högst 0,81 SEK.

Senaste nyheterna