Sista dag för handel med teckningsoptionerna av serie TO1 i Move About Group AB är idag, den 5 oktober 2022

linusPress Releases

Idag, den 5 oktober 2022, är den sista dagen för handel med teckningsoptioner av serie TO1 i Move About Group AB (“Move About” eller “Bolaget”). Nyttjandeperioden för teckningsoptionerna av serie TO1 pågår till och med den 7 oktober 2022. Varje teckningsoption av serie TO1 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Move About. Teckningskursen för teckningsoptionerna av serie TO1 är 1,62 SEK per aktie.

Om samtliga teckningsoptioner av serie TO1 nyttjas kommer Bolaget att tillföras cirka 7,8 MSEK före emissionskostnader. För att teckningsoptionerna inte ska förfalla utan värde krävs att innehavaren aktivt tecknar aktier senast den 7 oktober 2022, alternativt säljer teckningsoptionerna senast idag, den 5 oktober 2022. Observera att vissa förvaltare kan komma att stänga sin anmälan tidigare än den 7 oktober 2022. Fullständiga villkor för teckningsoptionerna finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.moveaboutgroup.com.

Sammanfattade villkor för teckningsoptionerna av serie TO1:

Nyttjandeperiod: 26 september 2022 - 7 oktober 2022.

Teckningskurs: 1,62 SEK per aktie.

Emissionsvolym: 4 800 000 teckningsoptioner av serie TO1. Vid fullt nyttjande emitteras 4 800 000 aktier vilket tillför Bolaget cirka 7,8 MSEK, före emissionskostnader.

Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO1: 5 oktober 2022.

Aktiekapital och utspädning: Vid fullt nyttjande ökar aktiekapitalet med 120 000,00 SEK, från 623 177,50 SEK, till 743 177,50 SEK. Antalet aktier ökar vid fullt nyttjande med 4 800 000 aktier, från 24 927 100 aktier till 29 727 100 aktier. Utspädningen vid fullt nyttjande uppgår till cirka 16,15 procent av antalet aktier och röster i Bolaget.

Notera att de teckningsoptioner av serie TO1 som inte nyttjas senast den 7 oktober 2022, alternativt avyttras senast den 5 oktober 2022, förfaller värdelösa. För att teckningsoptionerna inte ska förfalla krävs aktiv teckning av aktier alternativt avyttring av teckningsoptionerna. Observera att vissa förvaltare kan komma att stänga sin anmälan tidigare än den 7 oktober 2022.

Hur teckningsoptionerna nyttjas:

Förvaltarregistrerade teckningsoptioner (depå):

Teckning och betalning genom nyttjande av teckningsoptionen ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Vänligen kontakta er förvaltare för ytterligare information.

 Direktregistrerade teckningsoptioner (VP-konto):

Ingen emissionsredovisning eller inbetalningsinstruktion kommer att skickas ut. Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning enligt instruktioner på anmälningssedeln. Teckningsoptionerna ersätts därefter med interimsaktier i väntan på registrering hos Bolagsverket.

Anmälningssedel med instruktion för betalning kommer att finnas tillgänglig på Bolagets hemsida www.moveaboutgroup.com och på Mangold Fondkommission AB:s hemsida www.mangold.se.
Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Move About Group AB i samband med nyttjande av teckningsoptionerna av serie TO1.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Olof Jonasson, VD på Move About Group AB
olof.jonasson@moveaboutgroup.com
Tel: +46790683811

Certified Adviser

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.

Om Move About Group AB

Move About erbjuder app-baserade, miljövänliga och kostnadseffektiva mobilitetslösningar till såväl privatpersoner som företag, kommuner och organisationer. Bolaget har utvecklat och äger alla immateriella rättigheter till sin molnbaserade greentech plattform som ger digital tillgång till elbilar, elcyklar, taxi, tunnelbana och parkering via en och samma app - dygnet runt. Varje kilometer som användaren reser med elbilarna genom plattformen reducerar CO2 utsläpp. Bolagets omfattande mobilitetslösning bygger på Move About-appen som ger användaren tillgång till Bolagets pooler av elbilar, elcyklar och elscootrar. Move About hjälper även företag, kommuner och organisationer att optimera sina fordonsflottor genom att skräddarsy mobilitetslösningar efter behov. Move About grundades i Oslo, Norge år 2007 och har idag över 70 000 användare på sin plattform och över 800 elbilar i sin fordonsflotta med närvaro i Sverige, Norge och Tyskland.