Move About Group (MOV) offentliggör siffror för Q1 2023: Stark tillväxt och förbättrat resultat, styrelsen inleder strategisk översyn av bolaget

linusPress Releases, Regulatory, Report

Det första kvartalet 2023 växte Move About Group AB (“Move About” eller “Bolaget”) med 50% jämfört med det första kvartalet 2022. Resultatet närmar sig EBITDA-breakeven men fortfarande är bolagets likviditet inte tillfredsställande. Styrelsen har inlett en strategisk översyn i syfte att stärka bolagets finansiella position.

Move About Group (MOV) publishes figures for Q1, 2023: Strong growth and improved earnings, Board initiates strategic review of the company

linusPress Releases, Regulatory

In the first quarter of 2023, Move About Group AB (“Move About” or the “Company”) grew by 50% compared to the first quarter of 2022. The result is approaching EBITDA breakeven, but the company’s liquidity is still not satisfactory. The Board of Directors has initiated a strategic review with the aim of strengthening the company’s financial position.

New Chairman of the Board in Move About Group AB

linusPress Releases, Regulatory

The chairman of the board of Move About Group AB (“Move About” or the “Company”), Morten Wiese, is resigning at his own request. He has been chairman of the board since March 2020 and helped to lay out the growth strategy for Move About ahead of the IPO in February 2022.

Ny ordförande i Move About Group AB

linusPress Releases, Regulatory

Styrelseordföranden för Move About Group AB (“Move About” eller “Bolaget”), Morten Wiese, avgår på egen begäran. Han har varit styrelseordförande sedan mars 2020 och hjälpte till att lägga tillväxtstrategin för Move About inför börsintroduktionen i februari 2022.

Move About’s Board of Directors has decided on a directed issue of units to underwriters in connection with the completed rights issue

linusPress Releases, Regulatory

Move About Group AB (“Move About” or the “Company”) has, as previously announced, completed the rights issue of units which the extraordinary general meeting decided on January 23, 2023 (the “Rights Issue”). In accordance with the underwriting agreements, Move About’s Board of Directors has today decided on a directed issue of units to all underwriters in the Rights Issue since all have chosen to receive underwriting compensation in the form of units (“Compensation Issue”). The subscription price in the Compensation Issue has been set to the same subscription price as in the Rights Issue, SEK 1.30 per unit, and payment is made via set-off of the underwriters’ claims of underwriting compensation.

Move Abouts styrelse har beslutat om en riktad emission av units till emissionsgaranter i samband med den avslutade företrädesemissionen

linusPress Releases, Regulatory

Move About Group AB (“Move About” eller “Bolaget”) har, som tidigare meddelats, slutfört den företrädesemission av units vilken extra bolagsstämma beslutade om den 23 januari 2023 (“Företrädesemissionen”). I enlighet med de garantiavtal som ingåtts har Move Abouts styrelse idag beslutat om en riktad emission av units till samtliga emissionsgaranter i Företrädesemissionen då dessa har valt att erhålla garantiersättning i form av units (“Ersättningsemissionen”). Teckningskursen i Ersättningsemissionen har fastställts till samma teckningskurs som i Företrädesemissionen, 1,30 SEK per unit, och betalning sker genom kvittning av garanternas fordringar avseende garantiersättning. 

Move About offentliggör utfall i företrädesemission

linusPress Releases, Regulatory

Move About Group AB (“Move About” eller “Bolaget”) har slutfört den företrädesemission av units, vilken extra bolagsstämma beslutade om den 23 januari 2023 (“Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen har tecknats till cirka 90,0 procent, varav cirka 56,1 procent tecknades med stöd av uniträtter och cirka 33,9 procent tecknades utan stöd av uniträtter. Detta innebär att emissionsgarantier inte tas i anspråk. 3 803 549 units, motsvarande cirka 4,9 MSEK, tecknades via kvittning av förbetalda teckningsförbindelser och 4 046 160 units, motsvarande cirka 5,3 MSEK, tecknades av Aggregate Media Fund XI KB och E. Nordenfelt AB via kvittning av fordran. Sammanlagt tecknades 7 849 709 units, motsvarande cirka 10,2 MSEK, via kvittning. Företrädesemissionen kommer således tillföra Bolaget cirka 31,6 MSEK, varav cirka 21,4 MSEK kontant och cirka 10,2 MSEK via kvittning, före emissionskostnader.

Move About announces outcome in rights issue

linusPress Releases, Regulatory

Move About Group AB (“Move About” or the “Company”) has completed the rights issue of units, which the extraordinary general meeting decided on January 23, 2023 (the “Rights Issue”). The Rights Issue has been subscribed to approximately 90,0 percent, where approximately 56.1 percent was subscribed through use of unit rights and approximately 33.9 percent was subscribed without use of unit rights. This means that no underwriting commitments will be claimed. 3,803,549 units, corresponding to approximately SEK 4,9 million, were subscribed via set-off of prepaid subscription commitments and 4,046,160 units, corresponding to approximately SEK 5.3 million, were subscribed by Aggregate Media Fund XI KB and E. Nordenfelt AB via set-off. In total, 7,849,709 units, corresponding to approximately SEK 10,2 million, was subscribed via set-off. The Rights Issue will provide the Company with approximately SEK 31.6 million, of which approximately SEK 21.4 million in cash and approximately SEK 10.2 million via set-off, before issuing costs.

Move About Group AB vidtar omfattande åtgärder inom segmentet publika elbilpooler – ett 20-tal pooler stängs ned

linusNews, Press Releases

Move About Group AB (“Move About” eller “Bolaget”) uppdaterar marknaden om förändringar i verksamheten. Move About har från och med andra halvåret 2022 genomfört en omfattande analys av lönsamheten för Bolagets samtliga elbilpooler. Detta är en direkt följd av Move Abouts reviderade strategi till “lönsam tillväxt” från “tillväxt först, lönsamhet sen”. En övergripande slutsats från analysen av Bolagets elbilpooler är att satsningen på publika pooler, det vill säga de pooler där man inte har en kontraktspartner som är med och bidrar med en fast intäkt, inte visar tillfredsställande resultat.

Teckningsperioden i Move Abouts företrädesemission inleds idag

linusPress Releases, Regulatory

Idag, den 1 februari 2023, inleds teckningsperioden i Move About Group AB:s (“Move About” eller “Bolaget”) företrädesemission av units, vilken extra bolagsstämma beslutade om den 23 januari 2023 (“Företrädesemissionen”). Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper från och med den 1 februari till och med den 15 februari 2023. Observera dock att förvaltare kan ha ett tidigare sista svarsdatum för teckning i Företrädesemissionen.

The subscription period in Move About’s rights issue starts today

linusPress Releases, Regulatory

Today, February 1, 2023, the subscription period begins in Move About Group AB’s (“Move About” or the “Company”) rights issue of units, which the extraordinary general meeting decided on January 23, 2023 (the “Rights Issue”). The subscription period in the Rights Issue runs from and including February 1, up to and including February 15, 2023. However, note that nominees may have an earlier deadline for subscription in the Rights Issue.

Move About publishes prospectus due to rights issue of units

linusPress Releases, Regulatory

Move About Group AB (“Move About” or the “Company”) has prepared an EU growth prospectus (the “Prospectus”) due to the Company’s rights issue of units consisting of shares and warrants (the “Rights Issue”), which the extraordinary general meeting decided on January 23, 2023. The Prospectus was approved by the Swedish Financial Supervisory Authority today. The Prospectus containing complete terms and conditions is now available on the Company’s website, www.moveaboutgroup.com, and will be available on Mangold Fondkommission AB’s website, www.mangold.se and on the Swedish Financial Supervisory Authority’s website, www.fi.se. Information about the Rights Issue will be available on the Company’s and Mangold Fondkommission AB’s respective website.

Move About offentliggör prospekt med anledning av företrädesemission av units

linusPress Releases, Regulatory

Move About Group AB (“Move About” eller “Bolaget”) har upprättat ett EU-tillväxtprospekt (“Prospektet”) med anledning av Bolagets företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner (“Företrädesemissionen”), vilken extra bolagsstämma beslutade om den 23 januari 2023. Prospektet har idag godkänts av Finansinspektionen. Prospektet innehållande fullständiga villkor och anvisningar finns nu tillgängligt på Bolagets hemsida, www.moveaboutgroup.com, och kommer att finnas tillgängligt på Mangold Fondkommission AB:s hemsida, www.mangold.se och på Finansinspektionens hemsida, www.fi.se. Information om Företrädesemissionen kommer att finnas tillgängligt på Bolagets och Mangold Fondkommission AB:s respektive hemsida.

Bulletin from EGM 9 januari 2023

linusPress Releases, Regulatory

The Extraordinary General Meeting in Move About Group AB (publ), reg. no 559311-9232, (the “Company”), was held today, 9 January 2023, at the Company’s premises at Norra Hamngatan 18 in Gothenburg, Sweden.

Rättelse: Move About refinansierar befintliga lån om 13 MSEK

linusPress Releases, Regulatory

Move About Group AB (“Move About” eller “Bolaget”) har avtalat med Formue Nord Fokus A/S om en refinansiering av befintliga lån om 13 MSEK (“Lånet”). Delar av det utestående lån om 17 MSEK, exklusive upplupen ränta, som upptogs den 22 juli 2022, ska återbetalas med emissionslikviden från den företrädesemission som föreslagits av en grupp aktieägare i Bolaget och offentliggjorts via pressmeddelande den 20 december 2022. Resterande andel av utestående lån till Formue Nord Fokus A/S om 13 MSEK ska därmed refinansieras.

Correction: Move About refinances existing loans of SEK 13 million

linusPress Releases, Regulatory

Move About Group AB (“Move About” or the “Company”) has agreed with Formue Nord Fokus A/S of a refinancing of existing loans of SEK 13 million (the “Loan”). Part of the outstanding loan of SEK 17 million, excluding accrued interest, which was procured on July 22, 2022, shall be repaid with the proceeds from the rights issue proposed by a group of shareholders in the Company which was published via press release, December 20, 2022. Thereby, the remaining part of the outstanding loan to Formue Nord Fokus A/S of SEK 13 million will be refinanced.

Move About refinances existing loans of SEK 13 million

linusPress Releases, Regulatory

Move About Group AB (“Move About” or the “Company”) has agreed with Formue Nord Fokus A/S of a refinancing of existing loans of SEK 13 million (the “Loan”). Part of the outstanding loan of SEK 17 million, excluding accrued interest, which was procured on July 22, 2022, shall be repaid with the proceeds from the rights issue proposed by a group of shareholders in the Company which was published via press release today, December 20, 2022. Thereby, the remaining part of the outstanding loan to Formue Nord Fokus A/S of SEK 13 million will be refinanced.

Move About refinansierar befintliga lån om 13 MSEK

linusPress Releases, Regulatory

Move About Group AB (”Move About” eller ”Bolaget”) har avtalat med Formue Nord Fokus A/S om en refinansiering av befintliga lån om 13 MSEK (”Lånet”). Delar av det utestående lån om 17 MSEK, exklusive upplupen ränta, som upptogs den 22 juli 2022, ska återbetalas med emissionslikviden från den företrädesemission som föreslagits av en grupp aktieägare i Bolaget och offentliggjorts via pressmeddelande idag den 20 december 2022. Resterande andel av utestående lån till Formue Nord Fokus A/S om 13 MSEK ska därmed refinansieras.

Shareholders propose a rights issue of units of approx. SEK 35.1 million and a directed issue to set-off convertible loans and shareholder loans of approx. SEK 12.3 million

linusPress Releases, Regulatory

Move About Group AB (“Move About” or the “Company”) has today received a request from shareholders represented by 13.8 percent of the shares in the Company of an extraordinary general meeting to decide on a rights issue of units consisting of shares and warrants of series TO2 with preferential rights for existing shareholders of approximately SEK 35.1 million (the “Rights Issue”) and a directed issue of units consisting of shares and warrants of series TO2 of approximately SEK 12.3 million to set-off outstanding convertible loans and loans from shareholders (the “Directed Set-Off Issue”). The proposals also include an amendment of the Company’s Articles of Association regarding the limits for the number of shares and the share capital. The Rights Issue is covered to approximately 70 percent through subscription commitments and underwriting commitments. The Company can additionally receive a maximum of SEK 29.5 million if all warrants of series TO2 from the Rights Issue and the Directed Set-Off Issue are exercised. Notice of the extraordinary general meeting according to the shareholders request will be published in a separate press release.

Aktieägare föreslår en företrädesemission av units om cirka 35,1 MSEK och en riktad emission för kvittning av konvertibellån och aktieägarlån om cirka 12,3 MSEK

linusPress Releases, Regulatory

Move About Group AB (”Move About” eller ”Bolaget”) har mottagit en begäran från aktieägare representerande 13,8 procent av aktierna i Bolaget om extra bolagsstämma för beslut om en företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO2 med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 35,1 MSEK (”Företrädesemissionen”) och en riktad kvittningsemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO2 om cirka 12,3 MSEK för kvittning av utestående konvertibla lån samt aktieägarlån (den ”Riktade Kvittningsemissionen”). Förslagen innefattar även beslut om ändring av bolagsordningens gränser för aktiekapitalet och antalet aktier. Företrädesemissionen omfattas till cirka 70 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO2 inom ramen för Företrädesemissionen och den Riktade Kvittningsemissionen kan Bolaget erhålla ytterligare högst cirka 29,5 MSEK. Kallelse till extra bolagsstämma i enlighet med aktieägarnas begäran offentliggörs genom separat pressmeddelande.

mobileeee integrates 20 MG5 vehicles in its sharing fleet

linusNews, Press Releases

Move About Group’s German subsidiary, mobileeee, has added 20 MG5 to its nationwide electric fleet. The MG5 is the first station wagon in the world to be 100 percent electrically powered. This makes mobileeee one of the first fleet operators in Germany to offer this new category of electric cars to end users.

mobileeee enables sustainable mobility at Frankfurt Airport

linusNews, Press Releases

Move About Group’s German subsidiary, mobileeee, has in cooperation with Fraport AG at Frankfurt Airport launched a brand-new e-car sharing station. Since early November, five electric cars have been made available for travelers to book in the mobileeee app. This makes mobileeee one of the first providers to offer shared electric cars at Germany’s largest airport.

Move About Group AB moves functions from Oslo to Gothenburg and appoints Andreas Tullborg as Acting CFO

linusPress Releases, Regulatory

In part of streamlining the administrative functions of Move About Group AB (“Move About” or the “company”), certain functions, such as finance and claims settlement, are moved to the head office in Gothenburg. As a result, Andreas Tullborg, 40, is appointed as acting CFO of Move About Group AB and will be part of the company’s management team. Magnus Bergan, CFO, will leave the group after the Q3 report in November.

Move About Group AB flyttar funktioner från Oslo till Göteborg och utnämner Andreas Tullborg till T.f. CFO

linusPress Releases, Regulatory

I ett led att effektivisera de administrativa funktionerna i Move About Group AB (“Move About” eller “bolaget”) flyttas vissa funktioner, såsom ekonomi och skadereglering, till huvudkontoret i Göteborg. I och med detta utnämns Andreas Tullborg, 40, som T.f. CFO i Move About Group AB och kommer ingå i bolagets ledningsgrupp. Magnus Bergan, CFO, lämnar gruppen efter Q3 rapporten i november.

Teckningsoptioner av serie TO1 nyttjades till cirka 43,4 procent och Move About Group AB tillförs cirka 3,38 MSEK

linusPress Releases, Regulatory

Move About Group AB (“Move About” eller “Bolaget”) meddelar idag utfallet från nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO1, vilka emitterades under det första kvartalet 2022. Totalt nyttjades 2 084 883 teckningsoptioner av serie TO1, motsvarande cirka 43,4 procent av utestående teckningsoptioner av serie TO1, för teckning av 2 084 883 aktier till en teckningskurs om 1,62 SEK per aktie. Genom nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO1 tillförs Move About cirka 3,38 MSEK före emissionskostnader.

Warrants of series TO1 were subscribed to approximately 43.4 percent and Move About Group AB receives approximately SEK 3.38 million

linusPress Releases, Regulatory

Move About Group AB (“Move About” or the “Company”) today announces the outcome of the exercise of warrants of series TO1, which were issued during the first quarter of 2022. In total, 2,084,883 warrants of series TO1 were exercised, corresponding to approximately 43.4 percent of the total number of outstanding warrants of series TO1, for subscription of 2,084,883 shares at a subscription price of SEK 1.62 per share. Move About will receive approximately SEK 3.38 million before issuing costs through the exercise of the warrants of series TO1.

Slate Asset Management tillhandahåller bilfinansiering för Move About Group AB i syfte att stödja utrullning av elfordon och laddinfrastruktur i Europa

linusNews, Press Releases

LONDON, 7 oktober 2022 – Slate Asset Management (“Slate”), en global alternativ investeringsplattform riktad mot reala tillgångar, meddelade idag att man har kommit överens om att tillhandahålla bilfinansiering till Move About Group AB (“Move About”), en svensk elektrisk mobilitetstjänst, för att stödja utrullningen av mer än 150 elfordon och laddinfrastruktur för elfordon i Europa. Bilfinansieringen från Slate kommer att användas för att stärka Move Abouts elbilsflotta, som för närvarande äger och leasar över 800 elbilar och har mer än 71 000 användare på sin plattform.

Slate Asset Management Provides Fleet Financing to Move About Group AB to Support Rollout of Electric Vehicles and Charging Infrastructure Across Europe

linusNews, Press Releases

LONDON, October 7, 2022 – Slate Asset Management (“Slate”), a global alternative investment platform targeting real assets, today announced that it has agreed to provide financing to Move About Group AB (“Move About”), a Swedish electric mobility service, to support the roll out of more than 150 electric vehicles and electric vehicle charging infrastructure throughout Europe. The car funding provided by Slate will be used to bolster Move About’s electric car fleet, which currently owns and operates over 800 electric cars and has more than 71,000 users on its platform.

The last day of trading with the warrants of series TO1 in Move About Group AB is today, October 5, 2022

linusPress Releases

Today, October 5, 2022, is the last day of trading with the warrants of series TO1 in Move About Group AB (“Move About” or “the Company”). The subscription period for the warrants of series TO1 runs up until October 7, 2022. Each warrant of series TO1 gives the owner the right to subscribe for one (1) new share in Move About. The exercise price for the warrants of series TO1 is SEK 1.62 per share.

Sista dag för handel med teckningsoptionerna av serie TO1 i Move About Group AB är idag, den 5 oktober 2022

linusPress Releases

Idag, den 5 oktober 2022, är den sista dagen för handel med teckningsoptioner av serie TO1 i Move About Group AB (“Move About” eller “Bolaget”). Nyttjandeperioden för teckningsoptionerna av serie TO1 pågår till och med den 7 oktober 2022. Varje teckningsoption av serie TO1 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Move About. Teckningskursen för teckningsoptionerna av serie TO1 är 1,62 SEK per aktie.

Move About moderniserar flottan och realiserar starka andrahandsvärden på elbilar

linusNews, Press Releases

Som ett led i att erbjuda kunderna moderna och attraktiva elbilar i Move Abouts delade elbilspooler har bolaget initierat ett skifte av mer än 10% av flottan i Sverige, vilket innebär leverans av ett 30-tal nya fordon. Samtidigt bekräftas en mycket stark andrahandsmarknad på elbilar, jämfört med inlösenpriser för bilarna beräknas skiftet generera mer än 2 MSEK i vinst för Move About.

Olof Jonasson utsedd till ny VD för Move About Group AB

linusNews, Press Releases

Till ny VD och koncernchef för Move About Group AB har utsetts Olof Jonasson, 51. Olof har sedan april 2022 varit T.f. VD för gruppen. Olof har under perioden november 2021-mars 2022 suttit i bolagets styrelse och har tidigare en bakgrund i ledande ställningar inom finansmarknaden i Sverige.

Olof Jonasson appointed new CEO of Move About Group AB

linusNews, Press Releases

Olof Jonasson, 51, has been appointed new President and CEO of Move About Group AB. Olof has since April 2022 been Acting CEO for the group. Olof has during the period November 2021-March 2022 served on the company’s board and previously has a background in leading positions in the financial market in Sweden.

Move About redovisar kraftig medlemstillväxt — ökar 215 procent jämfört med föregående period

linusNews, Press Releases

Skandinaviens största leverantör av elbilspooler mer än dubblar antalet nya medlemmar i Sverige och Norge från januari till augusti 2022 — jämfört med samma period året innan. Den kraftiga tillväxten kan härledas till faktorer som skenande priser på fossila drivmedel, en alltmer miljömedveten konsumentmarknad och effektivare kommunikationskanaler.

The subscription price for exercise of warrants of series TO1 in Move About Group AB has been determined to SEK 1.62 per share and the subscription period begins on September 26, 2022

linusPress Releases, Regulatory

Move About Group AB (“Move About” or the “Company”) issued, in connection with the listing of the Company’s shares on Nasdaq First North Growth Market during the first quarter of 2022, warrants of series TO1. Each warrant gives the right to subscribe for one (1) new share in the Company. The subscription price for the warrants of series TO1 was determined to be 70 percent of the volume-weighted average price of the Company’s share on Nasdaq First North Growth Market during the measurement period from and including September 9, 2022, up to and including September 22, 2022. However, not lower than the quota value for the Company’s shares and not higher than SEK 11.75 per share. The volume-weighted average price of the Company’s share during the measurement period amounted to approximately SEK 2.31. Thus, the subscription price is determined to SEK 1.62. The subscription period for warrants of series TO1 runs from September 26, 2022, up to and including October 7, 2022.

Teckningskurs för nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO1 i Move About Group AB har fastställts till 1,62 SEK per aktie och nyttjandeperioden inleds den 26 september 2022

linusPress Releases, Regulatory

Move About Group AB (“Move About” eller “Bolaget”) emitterade i samband med noteringen av Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under det första kvartalet 2022 teckningsoptioner av serie TO1. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen för teckningsoptionerna av serie TO1 fastställdes till 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under mätperioden från och med den 9 september 2022 till och med den 22 september 2022, dock inte lägre än kvotvärdet för Bolagets aktier och inte högre än 11,75 SEK per aktie. Den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie uppgick under mätperioden till cirka 2,31 SEK och således är teckningskursen fastställd till 1,62 SEK. Nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO1 pågår från och med den 26 september 2022 till och med den 7 oktober 2022.

Move About Group (MOV) offentliggör siffror för Q2 2022: Förbättrad omsättning och resultat

linusPress Releases, Regulatory

Det andra kvartalet 2022 växte Move About Group AB (“Move About” eller “Bolaget”) med 17% jämfört med det första kvartalet 2021. Jämfört med Q1 2022 var tillväxten 30%, en ökning som till största delen kan härledas till ökat kapacitetsutnyttjande i både väletablerade- som nya elbilspooler i början av 2022. Jämfört med 1H 2021 växte bolagets intäkter med 40%.

mobileeee launches citywide e-car sharing in Ludwigshafen

linusNews, Press Releases

This Friday, the starting
signal was given in Ludwigshafen for the most extensive e-car sharing
project in the largest city of the Palatinate region. In the presence of
Ludwigshafen’s Mayor Jutta Steinruck, the first two locations were
inaugurated, which are located at Alwin-Mittasch-Platz and in the parking
lot in front of the Auferstehungskirche Ludwigshafen-Oppau, Edigheimer
Straße. The cars can be booked conveniently via the
mobileeee app.

Move About Group refinances existing loans

linusPress Releases, Regulatory

Move About Group AB (publ.) (the “Company”) has agreed with Formue Nord Fokus A/S (FN) for a refinancing of existing loans of SEK 9 million for a total loan financing of SEK 17 million (the “Loan”) and an additional SEK 2 million by a group of major shareholders in the company, Rebelijo, Vindeggen, T.K Eiendom and RAC Group AS . The loan will be used to secure working capital for the Companys continued expansion plan in 2022 and to refinance SEK 9.0 million of the existing loan raised on 8 March 2022 from Formue Nord.

Move About Group refinansierar befintliga lån

linusPress Releases, Regulatory

Move About Group AB (publ.) (“Bolaget”) har avtalat med Formue Nord Fokus A/S (FN) om en refinansiering av befintliga lån om 9 MSEK för en total lånefinansiering om 17 MSEK (“Lånet”) samt ytterligare 2 MSEK av en grupp större aktieägare i bolaget, Rebelijo, Vindeggen, T.K Eiendom samt RAC Group AS. Lånet ska dels användas för att säkerställa rörelsekapital för Bolagets fortsatta expansionsplan under 2022, dels refinansiera 9,0 MSEK av befintligt lån som upptogs den 8 mars 2022 från Formue Nord.

Move About expands with a fourth location in Sundbyberg

linusNews, Press Releases

Now its even easier to move emission-free in Sundbyberg. In collaboration with JM, Move About is launching a fourth carsharing location in the municipality in less than a year. The cars are stationed in connection to the newly built apartments at Valla Park, and can be booked both by residents and consumers using the Move About app.

Move About Group AB:s årsstämma den 21 juni 2022 ställs in. Styrelsen kallar härmed till årsstämma på nytt, att hållas den 15 juli 2022.

linusCompany Announcements, Press Releases

Move About Group AB (“Bolaget”) har under våren haft en mycket hög arbetsbelastning och genomfört ett antal förändringar i både organisationen och bolagsledningen. Det har medfört att årsredovisningen inte kunnat läggas fram till aktieägarna i rätt tid inför årsstämman. Med anledning därav har Bolaget beslutat att flytta fram årsstämman till den 15 juli 2022. Ny kallelse följer i sin helhet nedan.

Move About Groups Acting CEO Olof Jonasson specifies goals for ongoing efficiency program

linusNews, Press Releases

In conjunction with the Q1 report, Move About presented a comprehensive efficiency program. In an interview with Mangold Insight published on June 2, 2022, this is quantified through the following statement: “The companys goal with the efficiency program is to reach cash-breakeven, at a monthly pace, already by the end of 2022, so that for 2023 we can continue to grow with assured profitability”.

Move About Group (MOV) publishes figures for Q1 2022: Weak start to the year but strong growth at the end of the period

linusPress Releases, Regulatory

In the first quarter of 2022, Move About Group AB (“Move About” or the “Company”) grew by 87% compared to the first quarter of 2021. However, this growth was slightly lower than expected as the lockdowns of society at the beginning of the year had a negative effect on growth. In March, however, growth accelerated again, and revenue increased by 20% compared to February.

Move About Group (MOV) offentliggör siffror för Q1 2022: Svag start på året men kraftigt tillväxt i slutet av perioden

linusPress Releases, Regulatory

Det första kvartalet 2022 växte Move About Group AB (“Move About” eller “Bolaget”) med 87% jämfört med det första kvartalet 2021. Denna tillväxt var dock något lägre än förväntat då nedstängningarna av samhället i början på året hade en negativ effekt på tillväxten. I mars accelerede dock tillväxten igen, och intäkterna ökade med 20% jämfört med februari.

Move About Group AB har beslutat om en riktad konvertibelemission uppgående till 10 MSEK

linusPress Releases, Regulatory

Styrelsen i Move About Group AB (“Move About” eller “Bolaget”) har, med stöd av emissionsbemyndigandet från årsstämman den 8 oktober 2021, beslutat att genomföra en riktad emission av konvertibler. Styrelsen har vidare beslutat att genomföra en riktad emission till ett antal personer med koppling till Bolaget villkorat av årsstämmans godkännande. Konvertibler emitteras till ett sammanlagt nominellt värde om 10 000 000 SEK (“Konvertibelemissionen”). Kallelse till årsstämma kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande.

Move About Group AB has decided on a directed convertible note issue, amounting to SEK 10 million

linusPress Releases, Regulatory

The Board of Directors of Move About Group AB (“Move About” or the “Company”) has, based on the authorisation granted by the Annual General Meeting on 8 October 2021, resolved to issue convertible notes. Furthermore, the Board of Directors has resolved to issue convertible notes to a number of investors with connection to the Company, subject to approval by the Annual General Meeting. Convertible notes are issued with a total nominal value of SEK 10,000,000 (the “Convertible Note Issue”). Notice to the annual general meeting will be published through a separate press release.

Move About Group AB publishes preliminary figures for Q1 2022 and implements extensive changes to improve efficiency

linusPress Releases, Regulatory

In the first quarter of 2022, Move About Group AB (“Move About” or the “Company”) grew by 87% compared to the first quarter of 2021. However, this growth was slightly lower than expected as the community shutdowns at the beginning of the year had a negative impact on the growth. As a result, and due to the indirect effects of the war in Ukraine and an excessive cost base, the Company has decided to implement a comprehensive action program to ensure future growth. As a result of the action programme, the Company expects to reach break-even significantly earlier than communicated in the prospectus published in connection with the IPO in February 2022.

Move About Group AB offentliggör preliminära siffror för Q1 2022 och genomför omfattande effektiviseringar

linusPress Releases, Regulatory

Det första kvartalet 2022 växte Move About Group AB (”Move About” eller ”Bolaget”) med 87% jämfört med det första kvartalet 2021. Denna tillväxt var dock något lägre än förväntat då nedstängningarna av samhället i början på året hade en negativ effekt på tillväxten. Som en följd av detta och på grund av indirekta effekter av kriget i Ukraina samt en för stor kostnadskostym, har Bolaget beslutat om att genomföra ett omfattande åtgärdsprogram för att säkerställa lönsam tillväxt. Genom åtgärdsprogrammet förväntar Bolaget att man kommer nå break-even väsentligt tidigare än kommunicerat i prospektet som offentliggjordes i samband med noteringen i februari 2022.

Move About expanderar i Trollhättan

linusPress Releases

Nu finns ännu fler elbilar att hyra i Trollhättan. I samarbete med Eidar öppnar Move About en ny station med tre delade elbilar på Bergslagstorget vid centralstationen i Trollhättan. Bilarna är öppna att boka för privatpersoner, boende och verksamma i närområdet.

Move About expands in Trollhättan

linusPress Releases

In collaboration with Eidar, Move About is opening their fourth car sharing location in Trollhättan – located at Bergslagstorget by the central station. The three shared cars are now available to book for citizens, residents, and employees in the nearby area.

Move About delivers sustainable mobility to Ängelholm

linusNews, Press Releases

Ängelholm municipality and the local housing company Ängelholmshem collaborates with mobility company Move About to reduce carbon emission, and as of this becomes one of the largest suppliers of shared mobility in Ängelholm. The contract includes a delivery of up to eight cars.

Move Abouts teckningsoptioner av serie TO1 tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market den 8 mars 2022

linusPress Releases, Regulatory

Unitemissionen av aktier och teckningsoptioner i Move About Group AB (“Move About” eller “Bolaget”) som genomfördes i samband med noteringen av Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market (“Nasdaq First North”) registrerades av Bolagsverket den 28 februari 2022. Teckningsoptionerna av serie TO1 kommer att tas upp till handel på Nasdaq First North den 8 mars 2022 och handlas under kortnamnet “MOV TO1” med ISIN-kod SE0017133663.

Move About’s warrants of series TO1 start trading on Nasdaq First North Growth Market March 8, 2022

linusPress Releases, Regulatory

The unit issue of shares and warrants in Move About Group AB (“Move About” or the “Company”) that was completed in connection with the listing of the Company’s share on Nasdaq First North Growth Market (“Nasdaq First North”) was registered at the Swedish Companies Registration Office on February 28, 2022. The warrants of series TO1 will start trading on Nasdaq First North on March 8, 2022 and will be traded under the ticker “MOV TO1” with ISIN-code SE0017133663.

Move About Group AB offentliggör tilläggsdokument

linusPress Releases, Regulatory

Move About Group AB (“Move About” eller “Bolaget”) har idag offentliggjort kompletterande information inför första dag för handel den 23 februari 2022. Informationen kompletterar, i enlighet med Nasdaq First North Growth Markets regelverk, det tillväxtprospekt om Move About publicerade den 1 februari 2022.

Move About Group AB publishes supplementary document

linusPress Releases, Regulatory

Move About Group AB (”Move About” or the ”Company”) published today supplementary information in conjunction with the first day of trading on February 23, 2022. The information supplements, in accordance with Nasdaq First North Growth Market’s rulebook, the growth prospectus that Move About published on February 1, 2022.

Move About Group AB’s offering oversubscribed – trading is expected to commence on Nasdaq First North Growth Market on February 23, 2022

linusPress Releases, Regulatory

On February 15, 2022, the subscription period ended in Move About Group AB’s (“Move About” or the “Company”) unit issue prior to the planned listing on Nasdaq First North Growth Market (the “Offering”). Interest in the Offering has been significant, and the Offering to the public in Sweden, Norway and Finland was oversubscribed. Trading in the Company’s share on Nasdaq First North Growth Market is scheduled for February 23, 2022.

Move About Group AB offentliggör tillväxtprospekt i samband med den planerade noteringen på Nasdaq First North Growth Market

linusPress Releases, Regulatory

Styrelsen i Move About Group AB (“Move About” eller “Bolaget”) har upprättat ett tillväxtprospekt avseende den förestående nyemissionen av units i samband med den planerade noteringen av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market (“Erbjudandet” respektive “Nasdaq First North”). Tillväxtprospektet finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.moveaboutgroup.com, samt kommer finnas tillgängligt på Mangold Fondkommissions AB:s webbplats, www.mangold.se.

Move About Group AB publishes growth prospectus in connection with the planned listing on Nasdaq First North Growth Market

linusPress Releases, Regulatory

The Board of Directors in Move About Group AB (“Move About” or the “Company”) has prepared a growth prospectus regarding the upcoming new issue of units in connection with the planned listing of the Company’s shares on Nasdaq First North Growth Market (the “Offering” and “Nasdaq First North”). The growth prospectus is available on the Company’s website, www.moveaboutgroup.com, and will be available on Mangold Fondkommission AB’s website, www.mangold.se.

Move About announces intended listing on Nasdaq First North Growth Market and a new issue in connection with the listing

linusPress Releases, Regulatory

The Board of Directors in Move About Group AB (“Move About” or the “Company”) today announces the intention to list the Company’s shares and warrants on Nasdaq First North Growth Market (“Nasdaq First North”) in Stockholm. In connection with the listing, the Company will carry out a unit issue of approximately 4,800,000 units, corresponding to approximately SEK 45.1 million before issue costs, where each unit consists of one (1) new share and one (1) warrant of series TO1 (the “Offering”). To enable stabilization measures and to cover a possible over-allotment in connection with the Offering, Move About has undertaken to offer up to 720,000 additional units, corresponding to 15 percent of the total number of units in the Offering (the “Green Shoe Option”). If the Green Shoe Option is fully exercised, Move About will be provided with additionally approximately SEK 6.8 million.

Move About offentliggör avsikt att noteras på Nasdaq First North Growth Market och genomföra en unitemission i anslutning till noteringen

linusPress Releases, Regulatory

Styrelsen i Move About Group AB (“Move About” eller “Bolaget”) offentliggör idag sin avsikt att genomföra en notering av Bolagets aktier och teckningsoptioner av serie TO1 på Nasdaq First North Growth Market (“Nasdaq First North”) i Stockholm. I anslutning till noteringen genomför Bolaget en unitemission om 4 800 000 units, motsvarande cirka 45,1 MSEK före emissionskostnader, där varje unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO1 (“Erbjudandet”). För att täcka eventuell övertilldelning och för att möjliggöra stabiliseringsåtgärder i samband med Erbjudandet har Move About åtagit sig att erbjuda upp till ytterligare 720 000 units, motsvarande 15 procent av det totala antalet units i Erbjudandet (“Övertilldelningsoptionen”). För det fall Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo kommer Move About att tillföras ytterligare cirka 6,8 MSEK.