Kommuniké från årsstämman 2023 i Move About Group AB

linusPress Releases, Regulatory

Årsstämman i Move About Group AB (publ), 559311-9232 (“Bolaget”), ägde rum idag den 30 juni 2023. Stämman beslutade i samtliga föreslagna ärenden i enlighet styrelsens tidigare offentliggjorda förslag. Nedan följer en sammanfattning av de huvudsakliga beslut som fattades.

Fastställande av resultat- och balansräkning

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningen såsom dessa intagits i årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2022.

Dispositioner beträffande resultatet

Årsstämman beslutade att resultatet för räkenskapsåret 2022 ska överföras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att bevilja var och en av styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2022 års förvaltning.

Styrelse och revisor

Årsstämman beslutade i enlighet med framlagt förslag att arvode till styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå med 50 000 kronor till vardera av de ordinarie styrelseledamöterna och att arvode styrelsens ordförande ska utgå med 100 000 kronor. Inget arvode ska utgå till styrelseledamot som är anställd i Bolaget. Det noterades att de ledamöter som representerar större aktieägare valt att avstå från sitt arvode och att det totala styrelsearvodet därför uppgår till 50 000 kronor.

Det beslutades att revisorsarvode ska utgå enligt löpande och godkänd räkning.

Det beslutades att styrelsen ska bestå fyra ledamöter och att omvälja Reidar Langmo, Cathrin Idén, Sverre Stange and Ivar Sigurd Eide som ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det beslutades att omvälja Ivar Sigurd Eide som styrelseordförande.

Det beslutades vidare att, till slutet av nästa årsstämma utse det registrerade revisionsbolaget Frejs Revisorer AB till Bolagets revisor med auktoriserade revisorn Sébastien Hans Maurice Argillet som huvudansvarig revisor.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att - vid ett eller flera tillfällen och längst intill nästkommande årsstämma - besluta om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier samt att emittera teckningsoptioner och konvertibler i sådan utsträckning som från tid till annan är tillåten enligt bolagsordningen.

Bemyndigande att vidta smärre justeringar av besluten

Det beslutades att bemyndiga styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på årsstämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.
För ytterligare information, vänligen kontakta:

Olof Jonasson, VD på Move About Group AB (publ.)
olof.jonasson@moveaboutgroup.com
Mob: +46790683811

Certified Adviser
Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.

Om Move About Group AB
Move About erbjuder app-baserade, miljövänliga och kostnadseffektiva mobilitetslösningar till såväl privatpersoner som företag, kommuner och organisationer. Bolaget har utvecklat och äger alla immateriella rättigheter till sin molnbaserade greentech plattform som ger digital tillgång till elbilar, elcyklar, taxi, tunnelbana och parkering via en och samma app - dygnet runt. Varje kilometer som användaren reser med elbilarna genom plattformen reducerar CO2 utsläpp. Bolagets omfattande mobilitetslösning bygger på Move About-appen som ger användaren tillgång till Bolagets pooler av elbilar, elcyklar och elscootrar. Move About hjälper även företag, kommuner och organisationer att optimera sina fordonsflottor genom att skräddarsy mobilitetslösningar efter behov. Move About grundades i Oslo, Norge år 2007 och har idag cirka 70 000 användare på sin plattform och över 800 elbilar i sin fordonsflotta med närvaro i Sverige, Norge och Tyskland.