Move About Group (MOV) publishes figures for Q1 2022: Weak start to the year but strong growth at the end of the period

In the first quarter of 2022, Move About Group AB (“Move About” or the “Company”) grew by 87% compared to the first quarter of 2021. However, this growth was slightly lower than expected as the lockdowns of society at the beginning of the year had a negative effect on growth. In March, however, growth accelerated again, and revenue increased by 20% compared to February.

Move About Group (MOV) offentliggör siffror för Q1 2022: Svag start på året men kraftigt tillväxt i slutet av perioden

Det första kvartalet 2022 växte Move About Group AB (“Move About” eller “Bolaget”) med 87% jämfört med det första kvartalet 2021. Denna tillväxt var dock något lägre än förväntat då nedstängningarna av samhället i början på året hade en negativ effekt på tillväxten. I mars accelerede dock tillväxten igen, och intäkterna ökade med 20% jämfört med februari.

Move About Group AB har beslutat om en riktad konvertibelemission uppgående till 10 MSEK

Styrelsen i Move About Group AB (“Move About” eller “Bolaget”) har, med stöd av emissionsbemyndigandet från årsstämman den 8 oktober 2021, beslutat att genomföra en riktad emission av konvertibler. Styrelsen har vidare beslutat att genomföra en riktad emission till ett antal personer med koppling till Bolaget villkorat av årsstämmans godkännande. Konvertibler emitteras till ett sammanlagt nominellt värde om 10 000 000 SEK (“Konvertibelemissionen”). Kallelse till årsstämma kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande.

Move About Group AB has decided on a directed convertible note issue, amounting to SEK 10 million

The Board of Directors of Move About Group AB (“Move About” or the “Company”) has, based on the authorisation granted by the Annual General Meeting on 8 October 2021, resolved to issue convertible notes. Furthermore, the Board of Directors has resolved to issue convertible notes to a number of investors with connection to the Company, subject to approval by the Annual General Meeting. Convertible notes are issued with a total nominal value of SEK 10,000,000 (the “Convertible Note Issue”). Notice to the annual general meeting will be published through a separate press release.

Move About Group AB publishes preliminary figures for Q1 2022 and implements extensive changes to improve efficiency

In the first quarter of 2022, Move About Group AB (“Move About” or the “Company”) grew by 87% compared to the first quarter of 2021. However, this growth was slightly lower than expected as the community shutdowns at the beginning of the year had a negative impact on the growth. As a result, and due to the indirect effects of the war in Ukraine and an excessive cost base, the Company has decided to implement a comprehensive action program to ensure future growth. As a result of the action programme, the Company expects to reach break-even significantly earlier than communicated in the prospectus published in connection with the IPO in February 2022.

Move About Group AB offentliggör preliminära siffror för Q1 2022 och genomför omfattande effektiviseringar

Det första kvartalet 2022 växte Move About Group AB (”Move About” eller ”Bolaget”) med 87% jämfört med det första kvartalet 2021. Denna tillväxt var dock något lägre än förväntat då nedstängningarna av samhället i början på året hade en negativ effekt på tillväxten. Som en följd av detta och på grund av indirekta effekter av kriget i Ukraina samt en för stor kostnadskostym, har Bolaget beslutat om att genomföra ett omfattande åtgärdsprogram för att säkerställa lönsam tillväxt. Genom åtgärdsprogrammet förväntar Bolaget att man kommer nå break-even väsentligt tidigare än kommunicerat i prospektet som offentliggjordes i samband med noteringen i februari 2022.

Move Abouts teckningsoptioner av serie TO1 tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market den 8 mars 2022

Unitemissionen av aktier och teckningsoptioner i Move About Group AB (“Move About” eller “Bolaget”) som genomfördes i samband med noteringen av Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market (“Nasdaq First North”) registrerades av Bolagsverket den 28 februari 2022. Teckningsoptionerna av serie TO1 kommer att tas upp till handel på Nasdaq First North den 8 mars 2022 och handlas under kortnamnet “MOV TO1” med ISIN-kod SE0017133663.

Move About’s warrants of series TO1 start trading on Nasdaq First North Growth Market March 8, 2022

The unit issue of shares and warrants in Move About Group AB (“Move About” or the “Company”) that was completed in connection with the listing of the Company’s share on Nasdaq First North Growth Market (“Nasdaq First North”) was registered at the Swedish Companies Registration Office on February 28, 2022. The warrants of series TO1 will start trading on Nasdaq First North on March 8, 2022 and will be traded under the ticker “MOV TO1” with ISIN-code SE0017133663.

Move About Group AB offentliggör tilläggsdokument

Move About Group AB (“Move About” eller “Bolaget”) har idag offentliggjort kompletterande information inför första dag för handel den 23 februari 2022. Informationen kompletterar, i enlighet med Nasdaq First North Growth Markets regelverk, det tillväxtprospekt om Move About publicerade den 1 februari 2022.

Move About Group AB publishes supplementary document

Move About Group AB (”Move About” or the ”Company”) published today supplementary information in conjunction with the first day of trading on February 23, 2022. The information supplements, in accordance with Nasdaq First North Growth Market’s rulebook, the growth prospectus that Move About published on February 1, 2022.

Move About Group AB’s offering oversubscribed – trading is expected to commence on Nasdaq First North Growth Market on February 23, 2022

On February 15, 2022, the subscription period ended in Move About Group AB’s (“Move About” or the “Company”) unit issue prior to the planned listing on Nasdaq First North Growth Market (the “Offering”). Interest in the Offering has been significant, and the Offering to the public in Sweden, Norway and Finland was oversubscribed. Trading in the Company’s share on Nasdaq First North Growth Market is scheduled for February 23, 2022.

Move About Group AB offentliggör tillväxtprospekt i samband med den planerade noteringen på Nasdaq First North Growth Market

Styrelsen i Move About Group AB (“Move About” eller “Bolaget”) har upprättat ett tillväxtprospekt avseende den förestående nyemissionen av units i samband med den planerade noteringen av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market (“Erbjudandet” respektive “Nasdaq First North”). Tillväxtprospektet finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.moveaboutgroup.com, samt kommer finnas tillgängligt på Mangold Fondkommissions AB:s webbplats, www.mangold.se.

Move About Group AB publishes growth prospectus in connection with the planned listing on Nasdaq First North Growth Market

The Board of Directors in Move About Group AB (“Move About” or the “Company”) has prepared a growth prospectus regarding the upcoming new issue of units in connection with the planned listing of the Company’s shares on Nasdaq First North Growth Market (the “Offering” and “Nasdaq First North”). The growth prospectus is available on the Company’s website, www.moveaboutgroup.com, and will be available on Mangold Fondkommission AB’s website, www.mangold.se.

Move About announces intended listing on Nasdaq First North Growth Market and a new issue in connection with the listing

The Board of Directors in Move About Group AB (“Move About” or the “Company”) today announces the intention to list the Company’s shares and warrants on Nasdaq First North Growth Market (“Nasdaq First North”) in Stockholm. In connection with the listing, the Company will carry out a unit issue of approximately 4,800,000 units, corresponding to approximately SEK 45.1 million before issue costs, where each unit consists of one (1) new share and one (1) warrant of series TO1 (the “Offering”). To enable stabilization measures and to cover a possible over-allotment in connection with the Offering, Move About has undertaken to offer up to 720,000 additional units, corresponding to 15 percent of the total number of units in the Offering (the “Green Shoe Option”). If the Green Shoe Option is fully exercised, Move About will be provided with additionally approximately SEK 6.8 million.

Move About offentliggör avsikt att noteras på Nasdaq First North Growth Market och genomföra en unitemission i anslutning till noteringen

Styrelsen i Move About Group AB (“Move About” eller “Bolaget”) offentliggör idag sin avsikt att genomföra en notering av Bolagets aktier och teckningsoptioner av serie TO1 på Nasdaq First North Growth Market (“Nasdaq First North”) i Stockholm. I anslutning till noteringen genomför Bolaget en unitemission om 4 800 000 units, motsvarande cirka 45,1 MSEK före emissionskostnader, där varje unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO1 (“Erbjudandet”). För att täcka eventuell övertilldelning och för att möjliggöra stabiliseringsåtgärder i samband med Erbjudandet har Move About åtagit sig att erbjuda upp till ytterligare 720 000 units, motsvarande 15 procent av det totala antalet units i Erbjudandet (“Övertilldelningsoptionen”). För det fall Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo kommer Move About att tillföras ytterligare cirka 6,8 MSEK.