Rättelse: Move About refinansierar befintliga lån om 13 MSEK

linusPress Releases, Regulatory

I en tidigare version av detta pressmeddelande som offentliggjordes 20 december 2022 kl. 20:26 saknades detaljerad information om villkoren för eventuell kvittning av Lånet mot aktier. Nedan följer uppdaterat pressmeddelande i sin helhet där även mer detaljerad information om villkor för kvittning av Lånet framgår.

Move About Group AB (“Move About” eller “Bolaget”) har avtalat med Formue Nord Fokus A/S om en refinansiering av befintliga lån om 13 MSEK (“Lånet”). Delar av det utestående lån om 17 MSEK, exklusive upplupen ränta, som upptogs den 22 juli 2022, ska återbetalas med emissionslikviden från den företrädesemission som föreslagits av en grupp aktieägare i Bolaget och offentliggjorts via pressmeddelande den 20 december 2022. Resterande andel av utestående lån till Formue Nord Fokus A/S om 13 MSEK ska därmed refinansieras.

Bolaget har refinansierat 13 MSEK av det lån om 17 MSEK, exklusive upplupen ränta, som upptogs den 22 juli 2022 från Formue Nord Fokus A/S. Avtalet för Lånet ingicks den 20 december 2022. Totalt kommer cirka 5,8 MSEK återbetalas, varav 4 MSEK är amortering och cirka 1,8 MSEK är upplupen ränta till långivaren. Återbetalning avses ske med emissionslikviden från den företrädesemission som föreslagits av en grupp aktieägare i Bolaget och offentliggjorts via pressmeddelande den 20 december 2022. Det nya Lånet upptas till marknadsmässiga villkor om 0,8 procent månatlig ränta per påbörjad 30-dagarsperiod och löper till den 20 december 2024.

Om Lånet inte återbetalats senast den 20 december 2024 har långivaren rätt att kvitta Lånet mot aktier i en riktad nyemission till en teckningskurs motsvarande 90 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie under en period om 10 dagar innan begäran om riktad emission för kvittning inkommer från långivaren. Emissionsvolymen i en sådan riktad nyemission ska uppgå till minst 2 MSEK. Vidare så har långivaren en rätt att, med betalning genom kvittning av utestående fordran, delta i eventuella nyemissioner som Bolaget genomför under Lånets löptid, förutsatt att sådant deltagande är förenligt med svensk lag och god sed på aktiemarknaden.

Del av eventuell emissionslikvid från nyttjande av teckningsoptioner av serie TO2, vilka omfattas av förslaget från aktieägarna om en företrädesemission, ska användas till återbetalning av Lånet. Det föreligger ingen närstående koppling mellan långivaren och Bolaget. . Bolaget har inte ställt ut säkerhet för Lånet.
Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Move About Group AB i samband med transaktionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Olof Jonasson, VD på Move About Group AB
olof.jonasson@moveaboutgroup.com
Tel: +46790683811

Certified Adviser

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.

Om Move About Group AB

Move About erbjuder app-baserade, miljövänliga och kostnadseffektiva mobilitetslösningar till såväl privatpersoner som företag, kommuner och organisationer. Bolaget har utvecklat och äger alla immateriella rättigheter till sin molnbaserade greentech plattform som ger digital tillgång till elbilar, elcyklar, taxi, tunnelbana och parkering via en och samma app - dygnet runt. Varje kilometer som användaren reser med elbilarna genom plattformen reducerar CO2 utsläpp. Bolagets omfattande mobilitetslösning bygger på Move About-appen som ger användaren tillgång till Bolagets pooler av elbilar, elcyklar och elscootrar. Move About hjälper även företag, kommuner och organisationer att optimera sina fordonsflottor genom att skräddarsy mobilitetslösningar efter behov. Move About grundades i Oslo, Norge år 2007 och har idag över 70 000 användare på sin plattform och över 800 elbilar i sin fordonsflotta med närvaro i Sverige, Norge och Tyskland.